สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้ตามช่องทางต่อไปนี้


กำหนดการลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


รายวิชาเลือกเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น.
ถึง
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.

 

หมายเหตุ นักเรียนห้องเรียนพิเศษไม่ต้องเลือกรายวิชาเลือกเพิ่มเติม

วันที่ 3/11/2556 23.13 น

รายละเอียดสำหรับเลือกวิชาเลือกเพิ่มเติม
ภาคเรียนที่ 2/ 2562

ม.1 เรียนวันพุธ คาบ 1 - 2
     ห้องที่ต้องลงเรียน ม.1/4 ถึง ม.1/14 (ม.1/1 -ม.1/3 ,ม.1/14  ม.1/15 ม.1/16  ม.1/17 ไม่ต้องลงวิชาเลือก)

ม.2 เรียนวันศุกร์  คาบ 1 - 2
      ห้องที่ต้องลงเรียน ม.2/4 ถึง ม.2/13 (ม.2/1 -ม.2/3 ,ม.2/14  ม.2/15 ม.2/16  ไม่ต้องลงวิชาเลือก)


ม.3 เรียนวันอังคาร คาบ 1 - 2
     ห้องที่ต้องลงเรียน ม.3/4 ถึง 3/14  (ม.3/1- ม.3/3 ม.3/15 ม.3/16ไม่ต้องลงวิชาเลือก)


วันที่ 3/11/2556 23.13 น